قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

جستجوی مطالب

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلیتاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:33 بازدید: 4 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ نیمه قیمتی

uyoq_cm18۰523-۰2154722.jpg


موضوعات:سنگ نیمه قیمتی ,
سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:30 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ کلکسیونی

g7vm_cm18۰518-19525612.jpg


موضوعات:سنگ کلکسیون ,
سنگ-کلکسونی-و-قیمتی سنگ-کلکسونی-و-قیمتی سنگ-کلکسونی-و-قیمتی سنگ-کلکسونی-و-قیمتی سنگ-کلکسونی-و-قیمتی امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:27 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ قیمتی 

laa3_cm18۰523-۰2335560.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:22 بازدید: 2 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ نیمه قیمتی 

2zbl_cm18۰523-۰2171624.jpg


موضوعات:سنگ نیمه قیمتی ,
سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:18 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ کلکسیونی

2d4y_cm18۰523-۰2۰453۰5.jpg


موضوعات:سنگ کلکسیون ,
سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:10 بازدید: 2 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ کلکسیونی 

4qit_cm18۰517-23474343.jpg


موضوعات:سنگ کلکسیون ,
سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 00:59 بازدید: 8 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ زینتی ایج

52sl_cm18۰518-۰125۰728.jpg


موضوعات:سنگ کلکسیون ,
ایج-سنگ-کاکسیونی ایج-سنگ-کاکسیونی ایج-سنگ-کاکسیونی ایج-سنگ-کاکسیونی ایج-سنگ-کاکسیونی امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 00:55 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ نیمه قیمتی  ایج 

ak1y_cm18۰517-23422329.jpg


موضوعات:سنگ نیمه قیمتی ,
ایج- ایج- ایج- ایج- ایج- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 00:43 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ نیمه قیمتی

xmu1_cm18۰518-۰1294938.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
ایج- ایج- ایج- ایج- ایج- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 00:40 بازدید: 4 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ های قیمتی ایج

pan3_cm18۰517-23313715.jpg 


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:56 بازدید: 22 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ تلفیقی از رنگ های طبیعی 

9u0i_cm18۰518-۰1492376.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-تلفیقی- سنگ-تلفیقی- سنگ-تلفیقی- سنگ-تلفیقی- سنگ-تلفیقی- امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:53 بازدید: 18 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ آبی آسمانی 

fk4z_cm18۰517-23431432.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-آبی-آسمانی سنگ-آبی-آسمانی سنگ-آبی-آسمانی سنگ-آبی-آسمانی سنگ-آبی-آسمانی امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:51 بازدید: 7 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ زینتی و نیمه قیمتی 

3ifk_cm18۰517-23381520.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:47 بازدید: 7 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ فیروزه ایی 

5que_cm18۰518-۰1185517.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-فیروزه-ایی سنگ-فیروزه-ایی سنگ-فیروزه-ایی سنگ-فیروزه-ایی سنگ-فیروزه-ایی امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:44 بازدید: 8 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ نیمه قیمتی 

ruu9_cm18۰517-23404425.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-های-نیمه-قیمتی سنگ-های-نیمه-قیمتی سنگ-های-نیمه-قیمتی سنگ-های-نیمه-قیمتی سنگ-های-نیمه-قیمتی امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:41 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ زینتی 

xln7_cm18۰517-23393422.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-های-قیمتی- سنگ-های-قیمتی- سنگ-های-قیمتی- سنگ-های-قیمتی- سنگ-های-قیمتی- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:38 بازدید: 9 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ قیمتی و نیمه قیمتی 

p489_cm18۰517-232550۰2.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-ایج-من- سنگ-ایج-من- سنگ-ایج-من- سنگ-ایج-من- سنگ-ایج-من- امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:34 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ یاقوت خون کبوتری 

vbda_cm18۰518-۰11026۰3.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
یاقوت-خون-کبوتری- یاقوت-خون-کبوتری- یاقوت-خون-کبوتری- یاقوت-خون-کبوتری- یاقوت-خون-کبوتری- امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:30 بازدید: 7 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج

0lpu_cm18۰523-۰2295748.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-ایج سنگ-ایج سنگ-ایج سنگ-ایج سنگ-ایج امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:27 بازدید: 8 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج

op2f_cm18۰518-۰1353548.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:22 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ فیروزه ایج

u0xk_cm18۰518-۰1574292.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:17 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ زیبا به صورت نتراشیده و راف از جمله سنگ های نیمه قیمتی ایج

3jv7_cm18۰517-23461039.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-آبی-رنگ سنگ-آبی-رنگ سنگ-آبی-رنگ سنگ-آبی-رنگ سنگ-آبی-رنگ امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت: 02:16 بازدید: 13 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ  قیمتی و نیمه قیمتی ایجik00_cm18۰518-۰1342646.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی-در-ایج-فارس سنگ-قیمتی-در-ایج-فارس سنگ-قیمتی-در-ایج-فارس سنگ-قیمتی-در-ایج-فارس سنگ-قیمتی-در-ایج-فارس امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت: 02:07 بازدید: 6 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ فیروزه ایج 

72ex_cm18۰518-19571523.jpgموضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-با-رنگ-طبیعی-از-نوع-فیروزه-ایج سنگ-با-رنگ-طبیعی-از-نوع-فیروزه-ایج سنگ-با-رنگ-طبیعی-از-نوع-فیروزه-ایج سنگ-با-رنگ-طبیعی-از-نوع-فیروزه-ایج سنگ-با-رنگ-طبیعی-از-نوع-فیروزه-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت: 02:01 بازدید: 6 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ بسیار زیبا با رنگ های طبیعی و چشم نواز در ایج h58u_cm18۰518-۰1492376.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی-و-چشم-نواز- سنگ-قیمتی-و-چشم-نواز- سنگ-قیمتی-و-چشم-نواز- سنگ-قیمتی-و-چشم-نواز- سنگ-قیمتی-و-چشم-نواز- امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت: 01:58 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ زیبا از نوع سنگ های قیمتی در ایج vmal_cm18۰517-23331917.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی-در-ایج سنگ-قیمتی-در-ایج سنگ-قیمتی-در-ایج سنگ-قیمتی-در-ایج سنگ-قیمتی-در-ایج امتیاز : 16 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:25 بازدید: 9 نویسنده: قاسم رنجبرfgh8_cm18۰523-۰2261139.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:24 بازدید: 11 نویسنده: قاسم رنجبر4h8f_cm18۰523-۰232۰053.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:20 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبرotv4_cm18۰518-۰1411059.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:17 بازدید: 11 نویسنده: قاسم رنجبرnu6c_cm18۰518-۰1404358.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:14 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر0zp4_cm18۰518-۰1323742.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:11 بازدید: 5 نویسنده: قاسم رنجبرseg_cm18۰518-۰1273433.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-زمرد-ایج سنگ-زمرد-ایج سنگ-زمرد-ایج سنگ-زمرد-ایج سنگ-زمرد-ایج امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:05 بازدید: 5 نویسنده: قاسم رنجبرd19r_cm18۰517-23323716.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-یاقوت-ایج سنگ-یاقوت-ایج سنگ-یاقوت-ایج سنگ-یاقوت-ایج سنگ-یاقوت-ایج امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:00 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبرqa83_cm18۰518-۰1243527.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-های-قیمتی-در-ایج سنگ-های-قیمتی-در-ایج سنگ-های-قیمتی-در-ایج سنگ-های-قیمتی-در-ایج سنگ-های-قیمتی-در-ایج امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت: 23:39 بازدید: 11 نویسنده: قاسم رنجبر

                        عکس یادگاری

 

           نه من خواهم دگر داشت با تو کاری

                           نه صاحب دار نه صاحب اختیاری

            نه بر بازو    زنم    نقش    رخ    تو

                             نه فیلم دارم نه عکس یادگاریموضوعات:غزلیات ,
عکس-یادگاری عکس-یادگاری عکس-یادگاری عکس-یادگاری عکس-یادگاری امتیاز : 15 دیدگاه(0)

مطالب محبوب
جمعه 25 خرداد 1397
جمعه 25 خرداد 1397
جمعه 25 خرداد 1397
جمعه 25 خرداد 1397
جمعه 25 خرداد 1397

مطالب محبوب
پنجشنبه 03 اردیبهشت 1394
سه شنبه 30 مهر 1392
پنجشنبه 10 بهمن 1392
جمعه 03 آبان 1392
سه شنبه 30 مهر 1392

صفحات مطالب
1234

آرشیو


صفحات مستقل

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر می باشد ::

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب