قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

جستجوی مطالب

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلیتاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:33 بازدید: 4 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ نیمه قیمتی

uyoq_cm18۰523-۰2154722.jpg


موضوعات:سنگ نیمه قیمتی ,
سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:30 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ کلکسیونی

g7vm_cm18۰518-19525612.jpg


موضوعات:سنگ کلکسیون ,
سنگ-کلکسونی-و-قیمتی سنگ-کلکسونی-و-قیمتی سنگ-کلکسونی-و-قیمتی سنگ-کلکسونی-و-قیمتی سنگ-کلکسونی-و-قیمتی امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:27 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ قیمتی 

laa3_cm18۰523-۰2335560.jpg


موضوعات:سنگ قیمتی ,
سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:22 بازدید: 2 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ نیمه قیمتی 

2zbl_cm18۰523-۰2171624.jpg


موضوعات:سنگ نیمه قیمتی ,
سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی سنگ-نیمه-قیمتی امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:18 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ کلکسیونی

2d4y_cm18۰523-۰2۰453۰5.jpg


موضوعات:سنگ کلکسیون ,
سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی سنگ-کلکسیونی امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:10 بازدید: 2 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ کلکسیونی 

4qit_cm18۰517-23474343.jpg


موضوعات:سنگ کلکسیون ,
سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- سنگ-قیمتی-و-نیمه-قیمتی- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 00:59 بازدید: 8 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ زینتی ایج

52sl_cm18۰518-۰125۰728.jpg


موضوعات:سنگ کلکسیون ,
ایج-سنگ-کاکسیونی ایج-سنگ-کاکسیونی ایج-سنگ-کاکسیونی ایج-سنگ-کاکسیونی ایج-سنگ-کاکسیونی امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 00:55 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ نیمه قیمتی  ایج 

ak1y_cm18۰517-23422329.jpg


موضوعات:سنگ نیمه قیمتی ,
ایج- ایج- ایج- ایج- ایج- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 00:43 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ نیمه قیمتی

xmu1_cm18۰518-۰1294938.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
ایج- ایج- ایج- ایج- ایج- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 00:40 بازدید: 4 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ های قیمتی ایج

pan3_cm18۰517-23313715.jpg 


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:56 بازدید: 22 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ تلفیقی از رنگ های طبیعی 

9u0i_cm18۰518-۰1492376.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-تلفیقی- سنگ-تلفیقی- سنگ-تلفیقی- سنگ-تلفیقی- سنگ-تلفیقی- امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:53 بازدید: 18 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ آبی آسمانی 

fk4z_cm18۰517-23431432.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-آبی-آسمانی سنگ-آبی-آسمانی سنگ-آبی-آسمانی سنگ-آبی-آسمانی سنگ-آبی-آسمانی امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:51 بازدید: 7 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ زینتی و نیمه قیمتی 

3ifk_cm18۰517-23381520.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:47 بازدید: 7 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ فیروزه ایی 

5que_cm18۰518-۰1185517.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-فیروزه-ایی سنگ-فیروزه-ایی سنگ-فیروزه-ایی سنگ-فیروزه-ایی سنگ-فیروزه-ایی امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:44 بازدید: 8 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ نیمه قیمتی 

ruu9_cm18۰517-23404425.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-های-نیمه-قیمتی سنگ-های-نیمه-قیمتی سنگ-های-نیمه-قیمتی سنگ-های-نیمه-قیمتی سنگ-های-نیمه-قیمتی امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:41 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ زینتی 

xln7_cm18۰517-23393422.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-های-قیمتی- سنگ-های-قیمتی- سنگ-های-قیمتی- سنگ-های-قیمتی- سنگ-های-قیمتی- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:38 بازدید: 9 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ قیمتی و نیمه قیمتی 

p489_cm18۰517-232550۰2.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-ایج-من- سنگ-ایج-من- سنگ-ایج-من- سنگ-ایج-من- سنگ-ایج-من- امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:34 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ یاقوت خون کبوتری 

vbda_cm18۰518-۰11026۰3.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
یاقوت-خون-کبوتری- یاقوت-خون-کبوتری- یاقوت-خون-کبوتری- یاقوت-خون-کبوتری- یاقوت-خون-کبوتری- امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:30 بازدید: 7 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج

0lpu_cm18۰523-۰2295748.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-ایج سنگ-ایج سنگ-ایج سنگ-ایج سنگ-ایج امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:27 بازدید: 8 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ قیمتی و نیمه قیمتی ایج

op2f_cm18۰518-۰1353548.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- سنگ-قیمتی- امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:22 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ فیروزه ایج

u0xk_cm18۰518-۰1574292.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 01:17 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ زیبا به صورت نتراشیده و راف از جمله سنگ های نیمه قیمتی ایج

3jv7_cm18۰517-23461039.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-آبی-رنگ سنگ-آبی-رنگ سنگ-آبی-رنگ سنگ-آبی-رنگ سنگ-آبی-رنگ امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت: 02:16 بازدید: 13 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ  قیمتی و نیمه قیمتی ایجik00_cm18۰518-۰1342646.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی-در-ایج-فارس سنگ-قیمتی-در-ایج-فارس سنگ-قیمتی-در-ایج-فارس سنگ-قیمتی-در-ایج-فارس سنگ-قیمتی-در-ایج-فارس امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت: 02:07 بازدید: 6 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ فیروزه ایج 

72ex_cm18۰518-19571523.jpgموضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-با-رنگ-طبیعی-از-نوع-فیروزه-ایج سنگ-با-رنگ-طبیعی-از-نوع-فیروزه-ایج سنگ-با-رنگ-طبیعی-از-نوع-فیروزه-ایج سنگ-با-رنگ-طبیعی-از-نوع-فیروزه-ایج سنگ-با-رنگ-طبیعی-از-نوع-فیروزه-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت: 02:01 بازدید: 6 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ بسیار زیبا با رنگ های طبیعی و چشم نواز در ایج h58u_cm18۰518-۰1492376.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی-و-چشم-نواز- سنگ-قیمتی-و-چشم-نواز- سنگ-قیمتی-و-چشم-نواز- سنگ-قیمتی-و-چشم-نواز- سنگ-قیمتی-و-چشم-نواز- امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت: 01:58 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر

سنگ زیبا از نوع سنگ های قیمتی در ایج vmal_cm18۰517-23331917.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی-در-ایج سنگ-قیمتی-در-ایج سنگ-قیمتی-در-ایج سنگ-قیمتی-در-ایج سنگ-قیمتی-در-ایج امتیاز : 16 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:25 بازدید: 9 نویسنده: قاسم رنجبرfgh8_cm18۰523-۰2261139.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج سنگ-کلکسیونی-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:24 بازدید: 11 نویسنده: قاسم رنجبر4h8f_cm18۰523-۰232۰053.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج سنگ-زینتی-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:20 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبرotv4_cm18۰518-۰1411059.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج سنگ-نیمه-قیمتی-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:17 بازدید: 11 نویسنده: قاسم رنجبرnu6c_cm18۰518-۰1404358.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج سنگ-قیمتی-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:14 بازدید: 10 نویسنده: قاسم رنجبر0zp4_cm18۰518-۰1323742.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج سنگ-فیروزه-ایج امتیاز : 15 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:11 بازدید: 5 نویسنده: قاسم رنجبرseg_cm18۰518-۰1273433.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-زمرد-ایج سنگ-زمرد-ایج سنگ-زمرد-ایج سنگ-زمرد-ایج سنگ-زمرد-ایج امتیاز : 0 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:05 بازدید: 5 نویسنده: قاسم رنجبرd19r_cm18۰517-23323716.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-یاقوت-ایج سنگ-یاقوت-ایج سنگ-یاقوت-ایج سنگ-یاقوت-ایج سنگ-یاقوت-ایج امتیاز : 5 دیدگاه(0)


تاریخ: شنبه 12 خرداد 1397 ساعت: 12:00 بازدید: 3 نویسنده: قاسم رنجبرqa83_cm18۰518-۰1243527.jpg


موضوعات:تاریخ و تمدن ایج ,
سنگ-های-قیمتی-در-ایج سنگ-های-قیمتی-در-ایج سنگ-های-قیمتی-در-ایج سنگ-های-قیمتی-در-ایج سنگ-های-قیمتی-در-ایج امتیاز : 5 دیدگاه(0)

صفحات مطالب
1

آرشیو


صفحات مستقل

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر می باشد ::

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب