قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

جستجوی مطالب

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلیتاریخ: چهارشنبه 10 مهر 1392 ساعت: 17:39 بازدید: 80 نویسنده: قاسم رنجبر

                                فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

                            {{     فانوس    }}

آن روز که از یادت روم دیگر نکن یادی ز من

                     با آنکه می دانم عزیز ، دلگیر و ناشادی ز من

فانـــــــــوس شبهایت شدم پیدا نکردی راه خود

                     حالا دگردرموج وسنگ هرگزنزن دادی ز من

در کوچـــه ی تنـــگ دلم نیلوفرت خشکیده شد

                      تا می شکستی این دلم ، نشنیدی فریادی ز من

با رفتـــنت گــــفتـــم به دل معنی ندارد عاشقی

                     شیرین من باش و ببین تیشه ی  فرهادی ز من

آن راهنمای دشت دل  بر ما نشان داد راه کج

                      همدستی با غم کردی و بردی تو آزادی ز من

قاسم اگر حرفی نزد از این حکایت خسته شد

                       لعنت فرستم  بر کسی که برده آن شادی زمن

قاسم رنجبر

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


فانوس فانوس فانوس فانوس فانوس امتیاز : 106 دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 09 مهر 1392 ساعت: 17:35 بازدید: 42 نویسنده: قاسم رنجبر

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

کشیدم نقش تنهایی سپـــــردم غم به جان عشق

                                    زدم رنگ غروب گــونه به روی سایبان عشق

خودم آن را بــــنا کردم بــگــفتم قسمتم این بود

                                   زدم تیری چو زهـــر آلود به چشم دیدبان عشق

نبود راهی به جزاینکه بگویم روزگار این است

                                  ولی غــــافــل چه میداند بلند است نردبان عشق

زمستان از خیال تو کــــشــیــدم نقش سرما بود

                                 قدمهایت گـــذارم مــــــن به روی دیدگان عشق

                      بگو قــــاسم دمی از عشق فراموش کرده شاید

                      نوشتی صد غـــزل امــــا نگفتی از زبان عشق

                          قــــــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــــــــر

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


قسمت قسمت قسمت قسمت قسمت امتیاز : 83 دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 09 مهر 1392 ساعت: 20:26 بازدید: 40 نویسنده: قاسم رنجبر

نایت اسکین

ای نازنین پــــــــرسیده ام گفتند از اینجا رفته ای

                                     من با خودم گفـــتـــم که تو ،از دار دنیا رفته ای

با چشمی پـــــــر اشک و دلی مملو ز دلتنگی تو  

                                      با اندکی تاخیر من ، گـــــفتند که بی ما رفته ای

آخر به آغوش می کشم مــــن خاک سرد زندگی

                                       از دور تماشا می کــــنم دورتر ز فردا رفته ای

با یادگارت نزد مـــــن بـــوی تو را حس میکنم

                                       گریه کنم در یاد تو افـــــسوس که تنها رفته ای

ای نازنین بنما نظریک شب بــه خواب من بیا

                                        با من بگو ای نازنین یک جـــای زیبا رفته ای

قاسم بگفت از عشق خود در ناله ها ی عاشقی

                                        بنگر به موج عشق من شــاید به دریا رفته ای

                     قــــــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــــر

نایت اسکین

 

    


افسوس افسوس افسوس افسوس افسوس امتیاز : 75 دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 30 مهر 1392 ساعت: 21:59 بازدید: 109 نویسنده: قاسم رنجبر

این  دل بی قــــرار مـــن خانه به دوش میرود

                                     فانوس  شبهـــای دلــــــم رو به خموش میرود  

در سر زلـــف آن کمند حرفی ز دار من نزن

                                     دل که شکسته میشود خوب به فروش میرود

این دل بیچــاره من به رسم روزگار شکست

                                    عاقبت ســوار عــــشق ،اسب چموش میرود

خسته شدم زدست تو باز نگو به من دروغ   

                                      آنکه غلام دلبر است حلقه به گوش میرود

میوه ی عاشقی ماست آه  دل و خون جگر

                                    قاسم از این زندگیش خـاطره پوش میرود

        قــــــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــر


رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار امتیاز : 112 دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 30 مهر 1392 ساعت: 21:59 بازدید: 417 نویسنده: قاسم رنجبر

این  دل بی قــــرار مـــن خانه به دوش میرود

                                     فانوس  شبهـــای دلــــــم رو به خموش میرود  

در سر زلـــف آن کمند حرفی ز دار من نزن

                                     دل که شکسته میشود خوب به فروش میرود

این دل بیچــاره من به رسم روزگار شکست

                                    عاقبت ســوار عــــشق ،اسب چموش میرود

خسته شدم زدست تو باز نگو به من دروغ   

                                      آنکه غلام دلبر است حلقه به گوش میرود

میوه ی عاشقی ماست آه  دل و خون جگر

                                    قاسم از این زندگیش خـاطره پوش میرود

        قــــــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــر


رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار امتیاز : 83 دیدگاه(1)


تاریخ: سه شنبه 30 مهر 1392 ساعت: 21:59 بازدید: 270 نویسنده: قاسم رنجبر

این  دل بی قــــرار مـــن خانه به دوش میرود

                                     فانوس  شبهـــای دلــــــم رو به خموش میرود  

در سر زلـــف آن کمند حرفی ز دار من نزن

                                     دل که شکسته میشود خوب به فروش میرود

این دل بیچــاره من به رسم روزگار شکست

                                    عاقبت ســوار عــــشق ،اسب چموش میرود

خسته شدم زدست تو باز نگو به من دروغ   

                                      آنکه غلام دلبر است حلقه به گوش میرود

میوه ی عاشقی ماست آه  دل و خون جگر

                                    قاسم از این زندگیش خـاطره پوش میرود

        قــــــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــر


رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار امتیاز : 114 دیدگاه(0)


تاریخ: سه شنبه 30 مهر 1392 ساعت: 21:59 بازدید: 113 نویسنده: قاسم رنجبر

این  دل بی قــــرار مـــن خانه به دوش میرود

                                     فانوس  شبهـــای دلــــــم رو به خموش میرود  

در سر زلـــف آن کمند حرفی ز دار من نزن

                                     دل که شکسته میشود خوب به فروش میرود

این دل بیچــاره من به رسم روزگار شکست

                                    عاقبت ســوار عــــشق ،اسب چموش میرود

خسته شدم زدست تو باز نگو به من دروغ   

                                      آنکه غلام دلبر است حلقه به گوش میرود

میوه ی عاشقی ماست آه  دل و خون جگر

                                    قاسم از این زندگیش خـاطره پوش میرود

        قــــــــــــــــــاسم رنجبـــــــــــــــر


رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار رسم-روزگار امتیاز : 91 دیدگاه(0)

صفحات مطالب
1

آرشیو


صفحات مستقل

قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر می باشد ::

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  قـــــــــــاسم رنجــــــــــــــبر

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب