بیا دلبر که فصل دل خزان است

کسی که یار او رفت ،مردگان است

ببین قاسم چه میگوید در این شعر

بدان عشقت برایم جاودان است

××××××××××××قاسم رنجبر ××××××××××××××××××

تو گفتی ؛خواهرام دلسوز هستند

به جای مادرم ؛امروز هستند

نکن بر ابله و احمق تو تکیه

خودش یک  موتور نیم سوز هستند