***********قاسم رنجبر*****************15

چو بـــــوی مـــــوی دلبر آورد باد

                                مرا از رنج و غــــــصه کرده آزاد

ببین این نامه ات در دست  شیرین

                                نگو قاسم که دیگر رفــــتی از یاد

                    ******قاسم رنجبر*****************16

تو بوی نســـــترن در خــــــانه داری

                              چو فرهادی به کوه کاشــــــانه داری

نگو قاسم که یارت نـــــسترن نیست

                                به چشم الماس به دل جانانه داری

             **************قاسم رنجبر**************17*

خبر دادند کـه یـــــارم یار داره

                             به دستش میل نامـزادی سواره

برو قاسم نگو کــه یــــار داری

                           نزن بر سر چرا کــه دل نداره

             ************قاسم رنجبر ******************18

 

 

 

قسم بر زلـف مــــشکین و بلندت

                                 قسم بــــر طـــاق ابروی کمندت

چو قاسم با لب پر خنده میگفت

                                  نبوسیدم لب شیریــن چو قندت

          ****************قاسم رنجبر *****************19

مکن فریاد که من محرومم ای دل

                              چو فرهادی ز دل مظلومم ای دل

بده فرمــان که قــــاسم را بگیرند

                             به حکم زنـــدگی محکومم ای دل

*******************قاسم رنجبر *********************20

برای قلب من چــــون دام داری

                              تو شیرینی چو شیرین نام داری

من بــیچـــاره که قاسم دهند نام

                              به مژگانت قــسم که شام داری

********************************قاسم رنجبر ******