×××××××××××××قاسم رنجبر×××××××××××××××××××××××

بنام عشق که پیوند ش  جدایی  است

                                        که رسم روزگار آن بی وفایی است

چو قاسم با دلی غمگین چنین گفت

                                         بدان بالای سر هم یک خدایی است

×××××××××××قاسم رنجبر ×××××××××××××××××

به نام آنکه در دل خورده افسوس

                                     به دل خاموش نموده نور فانوس

ببین قاسم چه میگویددراین شعر

                                        چو قزاق باشی اندرنامه روس

×××××××××قاسم رنجبر××××××××××××××××××××××××××

به نام آنکه هست یک دم گرفتار

                                         که دلخسته شده از دست دلدار

چنین قاسم به غم آهسته میگفت

                                         چو بار غم به دلها گشته بسیار

×××××××قاسم رنجبر××××××××××××××××

به دست انگشتری دارم نشانه

                                     چو چشم بیند دلم گیرد بهانه

چو قاسم با دل غمگین می گفت

                                 هزار نفرین به این دور و زمانه

×××××××××××قاسم رنجبر×××××××××××××××××××××

به این دنیا نکن تو اعتمادی

                                 که غصه آورد با نام شادی

ببین قاسم چنین میخواند تنها

                               به من در زندگی تنهایی دادی

××××××××××××قاسم رنجبر ×××××××××××××××××××××××

بنام عشق که تنها مانده در خاک

                                   سپرده جان به این دنیای غمناک

ببین قاسم چنین میگفت روزی

                                   کنم نفرین رسد روزی به افلاک

××××××××××××قاسم رنجبر××××××××××××××××××××××××