*****************قاسم رنجبر ******************

بزن بــــــــر طاق گـــــــیسو عــــــــطر یاسین

                   بمیرم تا نــــــبــــــیـــنــــم یـــــــار و غمگین

ببین قـــــــاسم چـــــــنین می گفت با دل

                      همیشه باش به دنیایت تو خوش بین

************قاسم رنجبر ******************

لبت خندان و چهره مثل آفتاب

                                             منور کرده ای عشقم چو مهتاب

چو قاسم با لبی پر خنده میگفت

                                                   نزن بر گیسوانت عطر کمیاب

*************قاسم رنجبر ************************

بگویم وصف رخسار تو ای یار

                            که زیبایی بود در چــهره بسیار

ببین قاسم چه میگوید به این دل

                        که مژگان تیر و ابرویت کماندار

************قاسم رنجبر ******************************

بیا ای یار تو بــــا دل مهربان باش

                    برای عشق مـــــن دار العمان باش

ببین قاسم چه می گوید در این شعر

                    همیشه خنده رو و خوش زبان باش

***************قاسم رنجبر ************************

شب و روز من دعا گوی تو هستم 

                     هنوز آواره ی کـــــوی تـــو هستم

ببین قاسم چه می گـــوید بـــه خنده

                   چو فکر کردم که آبــــروی تو هستم

****************قاسم رنجبر ***********************

گرفتارم نکن بـــــا رقص لبها

                          دمی بنشین بــــگو حـــال دنیا

ببین قاسم به غم تـــکیه نموده

                          که تنها مانده است تنهای تنها

****************قاسم رنجبر *******************