کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))

کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))

کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))

جستجوی مطالب

کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلی


کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))

لغت نامه ي ايج ******************قاسم رنجبر**************حرف الف************

آلو  ::  1-به جاي سيب زميني به كار ميرود 2-به جاي جن و پريزاد به كار ميرود 3-به جاي نام

عاليه خانم نيز به كار ميرود

آله  ::1-به جاي دورنگ بودن به كار ميرود 2-به جاي جن و پريزاد به كا ر ميرود

3- اين كلمه با كلماتي مانند  آله پلنگي و آله پاله نيز مي آيد

آله ي  ::به جاي نمايان و پيدا به كار ميرود {مثال :خودت آنجا آله ي نكن يعني خودت آنجا نمايان

 و نشان نده}

آله زمه  ::يك نوع بيماري قارچي محسوب ميشود كه در فصل تابستان شيوع دارد و از

 طريق نوعي پشه به وجود مي آيد كه بيشتر در ناحيه گردن و صورت ايجاد ميشود

آل آن  ::1-به جاي هم اكنون و زمان حال به كار ميرود  2-اين كلمه همراه كلمه ي آل آن ي بيشتر

 به كار ميرود كه به يك معني ميباشند

آش  ::1-به معني فخر فروشي و حرص و طمع كسي را تحريك كردن درد دل كسي كردن براي

 چيزي كه نداردبه كار ميرود  2-اين كلمه بيشتر باكلمه ي  آش دلت كه هم معني هستند به كار ميرود   

 آش پاله  :: به معني همان صافي مي باشد 2- اين كلمه با ريسكش  و ريسگير هم معني ميباشد

گرد آورنده :::::::::::::::::::::::::::::::::::قاسم رنجبر

گردآورنده::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::قاسم رنجبر

 

آش پشت پا  ::مراسمي است كه بعد از سه روز كه كسي به زيارت بقعه متبركه امام رضا{ع}و

لغت نامه ي ايج ***************قاسم رنجبر ****************حرف الف ****صفحه 2

ديگر اامامان و اهل بيت ميرود و اگر فردي به خدمت سربازي رود آشي تهيه و در ميان مردم

         محل تقسيم ميشودكه اينكار توسط خانمها انجام ميگيرد  و اين كلمه با آش راه بورون  هم معني است

آش دندون  ::  مراسمي است كه زماني كه نوزاد دندان هايش در دهان شورو به رشدميكند

 آشي پخته ميشود ودربين افراد محل  تقسيم  ميشودكه اين كار توسط زنان انجام ميشود

آش رو  ::به آشي گفته ميشود كه براي نوزادان و افراد كهنسال تهيه ميشود براي سهولت هضم كردن

آش كشك  ::نوعي خوراك محسوب ميشود وكه به آش مقداري كشك حيواني اضافه ميكنند و به

عنوان يك وعده ي غذايي كامل صرف ميشود

آش دوغ  :: اين غذا هم مانند آشكشك است با اين تفاوت كه به جاي كشك از دوغ استفاده ميشود

آش و او غوره :: اين غذا هم مانند آش هاي ديگر ميباشد و تفاوت عمده ي آن اين است كه فقط

 براي بيماراني كه آنفول آنزا و سرما خوردگي گرفته اند پخته و به بيمار خورانده ميشود

آش ماست  ::آشي مانند آشه هاي ذكر شده ميباشد و تفاوت آن در اين است كه فقط در ماه

گرد آورنده:::::::::::::::::::::::قاسم رنجبر

گرد آورنده::::::::::::::::::::::::::::::::::::قاسم رنجبر

رمضان المبارك پخته و به عنوان يك افطاري كامل محسوب وصرف ميشود

آش سبزي ::اين نوع آش فقط آشي ها پخت ميكنند و مختص فصل زمستان ميباشد و در ايام

ديگر سال كسي ميلي به خوردن آن  نشان نمي دهد

آش  ::اين كلمه به جاي كلمه ي پلو و برنج به كار ميرود {مثال ..آش شو عيد نوروز }

آش پختن  ::براي كسي درد سر مهيا كردن از كسي بدي گفتن و شكايت كسي نمودن

آش دندون گير  :: مهم نبودن و ارزش نداشتن كالايي يا چيزي را گويند

لغت نامه ايج *******************قاسم رنجبر *******حرف الف ********صفحه 3

آجِزمه  ::نوعي خوراكي است كه از مخلوط كردن ماست و شير خام به دست مي آيد و بايد

 در بار الاغي كه همراه گوسفندان حركت ميكند باشد تا با حركت كردن الاغ اين دو ماده ي

 لبني براي مدت چندين رو هم زده بشود تا قابل خوردن شود  

آجان  ::به افراد نيروي انتظاميگفته ميشود

آجوده  ::به معني پر و شلوغ به كار ميرود

آش و لاش  :: به معني بي حال و كتك خورده به كار ميرود

گرد آورنده:::::::::::::::::::::قاسم رنجبر

گرد آورنده ::::::::::::::::::::قاسم رنجبر

آغل :::به معني محل نگهداري گوسفندان گويند

آغو :::به معني آقا 2نام پسرنيز ميباشد

آخان :::نام پسر ميباشد

آقل :::به معني عاقل ميباشد

آلاله :::به معني در گيري و ضرب و جرح

آبرك :::به معني تاب

آبي بي :::به معني نام دختر

آخيش :::به معني خستگي را از تن در كردن و نفس راحت كشيدن

آغز :::به معني شير گوسفند تازه زاييده را گويند

آلنجه :::به معني آويز شدن گويند

آمامد :::          نام پسر ميباشد

آغيي :::   نام پسر

آغام ::::  به معني پدر بزرگ

آخون آخونك تو :::شعري كه براي آرام كردن كودكان به كار ميرود

آخي :::كلمه براي دلسوزي كردن و ابراز همدردي با كسي

آسك :::به معني آسياب و وسيله اي كه غلات را به ارد تبديل ميكردند

آسونه :::به ورودي درب خانه و حياط گويند

آسي ::::ناراحت شدن

آرسين ::::به كفش اطلاق ميشود

آسين :::به آستين پيراهن

آمو :::: به معني عمو

آموته:::به معني عموي تو هست

 

الاقلي :::نام پسر

گرد آورنده::::::::::::::قاسم رنجبر

گرد آورنده :::::::::::::::قاسم رنجبر

القبا :::به معني پيراهن

النجيسقو ::::به معني تاب

اَغو :::نام پسر اسم كوتاه شده ي اصغر را گويند

اَغوزو :::نام پسر اسم و نام اصغر

اَغري ::::نام پسر به معني اصغر

اَغضَر :::نام پسر مخفف اصغر ميباشد

اغضرو :::نام پسر به معني اصغر

اَلف ::::به معني علوفه

اَلفِ :::روز قبل از سال تحويلي

اَلو ::اسم پسر به معني الله يار

اَلي ::اسم پسر به نام الله يار

اَلُم ::::به معني تخم ارزن ميباشد

ا گرد آورنده :::::::::::::::قاسم رنجبر

گرد آورنده :::::::::::::::قاسم رنجبر

َازو :::اسم پسر به معني فضل الله

اَليه :::به معني در ميان چيزي

اَلفاسونك  ::::به معني حرف مفت و بي اساس را گويند

اَواسونك :::نوعي شعر محلي كه در مراسم عروسي مورد استفاده قرار ميگيرد {مانند ::زن بيوه ي

 كره دار چقدر بي عاره ::::::ميگمش مشكو بيار دولوچو مي ياره }

اَلمشنگه :::به معني دعواكردن همراه با سر و صداي زيادي

اَلَك ::::به معني غربال

اَلَكي ::به معني چيزي كه صحت نداشته باشد و كسي را به تمسخر گرفتن گويند

اَلَكييو :::به معني دروغ گفتن به جاي حقيقت

 

 گرد آورنده :::::::::::::::قاسم رنجبر

 


آرشیو


صفحات مستقل

کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • حکایت مردی و مردانگی
 • حکایت ظلم خان بر رعیت
 • تک بیتی ها ی رنجبر
 • تک بیتی های رنجبر
 • دوبیتی های رنجبر(1)
 • دوبیتی های رنجبر(2)
 • دو بیتی های رنجبر(3)
 • دوبیتی های رنجبر(4)
 • دوبیتی های رنجبر(5)
 • دوبیتی های رنجبر(6)
 • دوبیتی های رنجبر(11)
 • دوبیتی های رنجبر (7)
 • دوبیتی های رنجبر 8
 • دوبیتی های رنجبر(9)
 • دو بیتی های رنجبر(10)
 • بی زبون و لطیفه های آن
 • شعر سلام بر ایج
 • وصف نگار
 • کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))
 • کلمات اصیل ایجی (((حرف ب )))
 • کلمات اصیل دایجی حرف ((( ش )))
 • کلمات اصیل ایجی حرف پ
 • کلمات اصیل ایجی حرف ف
 • کلمات اصیل ایجی حرف ق
 • عکس قلب
 • ذرت بلا ل ایجی
 • حرف ص از کلمات اصیل ایجی
 • کلمات اصیل ایج حرف ت
 • اعضاء بدن به زبان اصیل ایجی
 • چندی از بزرگان ایج
 • کلمات اصیل ایجی به صورت شعر
 • اندکی پس از مرگ
 • شعر طنز ( جا شیر )

 • درباره وب


  اشعار کامل قاسم رنجبر که شامل (غزل)(دوبیتی)(تک بیتی)(قصیده)(طنز)(وکلمات اصیل ایج)(اطلاعات و عکس در مورد ایج)


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به کلمات اصیل ایجی حرف((( آ ))) می باشد ::

  کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))

  کلمات اصیل ایجی حرف((( آ )))

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب