حرف ص

صابونه :  به معنی مثل صابون است

صاوومون :  به معنی صاحب ما است

صاقلمه : به معنی بد مزه

صا بن نوم : به معنی صاحب و ولی کسی را گویند

صحف شده :به معنی اشتباه شده

صحفه :به معنی دروغی که پشت سر کسی گفته میشود برای مضحکه و خنده

صرفه :به معنی سود کردن

صافی :به معنی سود واقعی بدون خرج و مخارج

صافی ش کشید :به معنی تمام کردن کامل

صاوی:به معنی اسم پسر مانند صابر

صادی :به معنی اسم پسر مانند صادق

صوغو:به معنی اسم دختر مانند صغری

صغل :به معنی اسم دختر مانند صغری

صوا:به معنی فردا

صبا شو :به معنی فردا شب

صواش کن :به معنی جدا کردن

صلا بیاد : به معنی راضی شدن

صلی :به معنی اسم دختر مانند صممبر

صُرن : به معنی برگرداندن