اعضاء بدن به زبان ایجی

کَوِ کَلِه: وسط سر

مَش :مغز

توک :مغز

پُت کله :موی سر

ترک پیشونو :پیشانی

پیشو نو نداره :شانس ندارد

چار :پسوند چشم میباشد

تخم چیش : مردمک چشم

مَحرُوِ چیش :حلقه چشم

مِزِنگ :مژه

پلت چیش : پلک چشم

کر چیش :کنار چشم

کاسه چیش :اطراف چشم

گل چیش :ناخنک چشم نوعی بیماری چشمی

پو کول:چشم کور

کاج: تاب داشتن چشم

چک :پیشوند چشم  

اَورو:ابرو

دماغ : بینی

کت دماغ : سوراخ بینی

فر دماغ :گشاد کردن سوراخ بینی در موقع ناراحتی

لیویر :لب پایین

لو :لب بالا

دنو :دندان

زوو: زبان

کاچه :چانه

بلگ گوش :لاله گوش

کر گوش :شاه رگ گوش

کت گوش:سوراخ گوش

گوش پل :گوش پهن

گوشاش :هر دو گوش

گوش موره :کوش تیز کردن

گیس گردن :ناحیه ای از گردن

گیس کردن :بافتن مو

پس کله :پشت سر

خِر :گلو

مولوزه :نای گلو

ملاز:زبان کوچک

آرگ :سقف دهان

دن :دهان

شاغاله :دندان اسیاب

نیشک: دندان پیشین

گولو :گلو

غرغراچو:ابتدای نای

تخته گردن :چپ و راست گردن

چیل :لب ودهان

دندون طفل :دندانی که بعد پیری بیرون میاید

اخو توف :اب دهان

چولم :اب بینی

کتو کول :کتف یا شانه

کولشه :پشت شانه

قروه : گرداننده شانه

قوه بازو :ماهیچه بازو

کوره بازو :ماهیچه بازو

کچل :انگشت سبابه

کنگ :بغل

ریشه پیسون:انتهای سینه

دکمه پیسون :سیاهی دور سینه

تخت سینه :قفسه سینه

جناغ سینه :هفتی قفسه سینه

دنباله پهلو :کنار قفسه سینه

بغل :آغوش

کن :بین کمر و باسن

شغز :گوشت ازاضافی بالای باسن

تیر کمر:ستون فقرات

سفیده :شش گویند یا ریه

اسپول :کیسه صفری

گرک :کلیه

سیاهه :جگر

 کمه:معده

سوخ روده :اپانتیس

رچنه :روده

غلوه:کلیه

پن :بابسیل

قاش :ترک

شر :ادامه بدن

شه :استیل باسن

لماره:باسن

گرده :کلیه

تخته رون :پهنی ران

کاسه :شکل باسن

قاو :ارنج

مایک :ماهیچه

تنس :زرد پی

پییک:زرد پی پا

پلت :پوست

گوزک :قوزک پا

سینه پا :پشت پا

تیپا :نوک پا

تی پا :جلو پا

قاو زانو:زانو


گرد آوری مطلب :قاسم رنجبر و رسول کاوه