من كه دارم غصه اي از نازنينم در سكوت

 آن گل و گلزار و جنت هم جهنم كوچ ای است*****

*************************

بر كشم بر چشم خود آن خاك پايت سورمه اي

                 اشك من با سورمه ي خاكت نباشد سازگار

*************قاسم رنجبر ***********************

لعل گوهر جام مي از نقش لبهاي تو بود

                                       من قدح را از سبوي چشم تو نوشيده ام

**********قاسم رنجبر *************************

غم زند سيلي به صورت ناگهاني در غمت

                                  من ببوسم سيلي غم چون نشاني از تو بود

***********قاسم رنجبر ************************

در هواي كوه ليلي من شدم فرهاد جم

                              كي به شيرين مي رسد مجنون عامر خانه اي

****************قاسم رنجبر ********************

 

                                  اشعار تك بيتي

در پي رودابه مي زد جان زال از خون دل

                                       كي منيژه ميزند آن سنگ بيژن را به سر

****************قاسم رنجبر *********************

شمه اي گفتم از آن عشق خودم بر دل تو

                                     در غرور عشق من پا بر زمين سنگين نما

****************قاسنم رنجبر ********************

 در شبي آرام و خلوت مرگ خود را حس كنم

                                   من غرورم را شكستم تا تو داني رمز عشق

***************قاسم رنجبر *********************

اي عزيزم گفته بودم كه تويي دنياي من

                                        من به چه دل بسته ام ، دنيا ندارد اعتبار

**********قاسم رنجبر *****************************