به نام الله و رحمان

آشنایی با برخی از کلمات اصیل شهر ایج

شعر مــن حــــــرفی بود اندر زبان ایجیم

گر دماغ گویم نخند چون هست جای بینییم

لفظ لت را جـــای لـفـــظ نصف گویم همی

پوترسقی را بگویم من بـــه جای یک کمی

گر ز بالا چیزی افتد من بـگویم گروگوف

آدم کم حــــــــرف را گـــویــیم چـــو بوف

با صدای پر مـهــیــبـــی گر بیفتد او گدوم

گر کند تب کودکی گــــوییم نام آن سودوم

بر ستون خــــــانـــــه مــــا گــــوییم دیوال

جای آتش بر گرفـــتن هم بگوییم که شوال

جای دیر کـــــردن مــــــا بگوییم سورسور

جای آن لاغــــر بــــگویـــیـــــــــم ما لاتور

گر کـــــسی لـــــــرزد ز سرماهست کروز

لـــــــــقــــب افـــــراد بـــــد بـــــوده مچوز

جای آن گمان بگوییم  گاسم

جای سر درد هم بگو کله ورم

گر که پرتاب کرد چیزی او پرن

گر لباسی پاره شد گویند درن

 جای لفظ من نمیدهم کالیدن

جای پاره ما بگوییم جریدن

جای لفظ استخوان گوییم سکل

شعر بچه گیها هم اتل متل

بود خیار امروزی نامش بالنگ

گر دری بر هم خورد گوییم دنگ

آن اشاره بر بدن هست سکلی

جای آرام رفتن بوده لفظ کل کلی

اکثرا لفظ بافرمه بوده آن همراه نان

بر دروغ دیگران گویند چخان

جای سوختن بر غذا بود جزغاله

نام چوب وقت دعوا تغله   

بند باریک را بگییم تیریشه

جای لفظ  آن حلب بود دلی شه

خر بگوییم جای لفظ آن گلو

آدم بد فرم ،را گویند ملو

تاپو توپ هم آن صدای پا بود

لفظ خطه هم به جای راه بود

آدم بی رشد ما گوییم  رک

میوه نارس بگوییم هست و دک

آن کلنتی را بگفت جای خراب

جای دستشویی میگفتن مصطراب

آن هاواوک جای فحش نامیده اند

جای هل دادن لش نامیده اند

حرف واضح ایجیها گویند چو رک

هر اشاره بر الاغ گوییم که سک

جای آن مخفی ما بگوییم که تپید

یا اگر در گل بماند ماشینی گوییم چپید

بر سریع خوردن غذا هست هوف هوف

جای جارو کردن هم گویند واروف

مرغی که بالغ نباشد هست خَلَنْگ

جای انسانهای ساده بود مَشَنْگ

استخوان بعد ران گوییم شَغَزْ

جای زنبور عسل گوییم مَگَزْ

راه کج گوییم ما اُوْرُوْبَکْی

جای آن سوسک هم بگوییم ما شَکْی

راه اگر راست نباشد مَحْوَرْی

لَچَکْ هم گویند به جای روسری

  گر ز راه رفتن اخلال باشد لَپِهْ لُوْ

در شمارش دُیُمْ هم گوییم به جای لفظ دو

بر زمین خورده بگوییم لَمِ لوشْ

 خفه خون بگیر تو هم به جای آن خموش

ما فشار بر روی هر چیز بگوییم که لِچُنْ

گر که راضی نباشیم خوردن بگوییم که چَپُنْ

کلمات اصیل ایجی به صورت موزون وشعر

سروده از قاسم رنجبر

گرد آوری کلمات :قاسم رنجبر