گل نو ،جاشیر نو ،تْو فصل نو  ، می چسپته

توی آفتو تو ببین تلـــــــــیت چطو می چسپته

بریزی روی تلیت نعــــــنا و ترخون و شوید

بعد ش هم خوردن یک صد منی او می چسپته

وقت خوابیدن بعد از ، تلــــیت ظهــــر بهار

بخوابی تا نزدیک ســــــاعت دو می چسپته

وقتی که بلند شـدی گشنـــه تر از همیشه ایی

ولی هیچی نخوری تا ده شــــــــو می چسپته

تعریف تیلیت و سبزی همــــه جا رواج داره

کشیدن زبان خود بر روی لـــــــو می چسپته

همه در تـــــدارک غـــذای بعـــد از تیــــلیتن

بعد این گشنگی هــــــم عدس  پلو می چسپته

اگه تعریف میکــــنن بین تلــــیت خوردنشون

هی میون تعریفا ،بگـــــــی که خو می چسپته

سبزی و ریخــــتن  او رو تلـــــیت نمی دونی

خوردن ماست و جاشیر با ساق کو می چسپته

 تلیت دیگری هم با ایــن جاشیر درست میشه

اسم او تجن گذاشتـــــــن که ایطو می چسپته

نسل جاشیر کــــــه شده منقرضی به کوه ما

جاشیر زیادی خوردن  مس او بنو میچسپته   

قاسم رنجبر