گلشن غم بر تو مهماني دهد اي غم پرست

لطفي كن از دعوتــم اين بار معذورم بدار

          *****-----*****

يار من خاموش و من خاموش يار

تا به كي زانو نـــــهادن بر زمين

         *****-----*****

من چنان از بـــاد و خاكــــستر عقب افتاده ام

تا كه حتي آن نسيم از من چو خندان ميگذشت

          *****-----*****

ناله ي ســــرد مـــــرا بــا آه دل آكنده كرد

اي كه آهي ز دلت چون ناله هاي سرد من

          *****-----*****

من چنان فهميدم از آن يك نهــال خفــــته باز

وقت آن رشد كردنت بايد كني هردم تو رشد

           *****----*****

خير درويشان رسد بر كاسه ي صبر جميل

من كه درويش در خانه ي تو نيستم اي عزيز

         *****-----*****

خا طرات آن شب يلدا برفت

اي تمناي وصالم پس كجاست شعر وفا

  *****-----*****

شب نهادم چشم بر هم تا كه تو آهي به خواب

وقتي بيدار مي شدم چشمان من گريان توست

      *****-----*****

دفتر شعر مرا در كاروان دل بگير

اي كه در هر كارواني سرور سالار تويي

           *****-----*****

قاسم رنجبر