دو ابروی کج ول در نگاهم

                                                                    به ویرانی کشیده بار گا هم

چو قاسم با دل خونین می گفت

                                                                      نظر بنما بترس از آن خدا هم

×××××××××قاسم رنجبر×××××××××××××××××××××××××××××"

صدای نی چو می آید در این دشت

                                        غم من مثل باران است به آن رشت

که با سوز دلش قـــــاسم چنین گفت

                                        در آغاز خوشی  اقـــــــبال برگشت

××××××××××××قاسم رنجبر ×××××××××××××××××××××

خطر در راه عشق بسیار و دیدم

                                       بسی از دشــمنان طـــــعنه شنیدم

که با سوز دلش قاسم چنین خواند

                                        که دشمن تر ز یـــــار خود ندیدم

×××××××××××××××قاسم رنجبر××××××××××××××××××××××

دل من خــــون و لیلی شاد از این دل

                                          که صد افسوس هزاران داد از این دل

چو قـــــــــاسم با دل غمگین میخواند

                                           فـــلک داد و فـــــلک بیداد از این دل

×××××××××××قاسم رنجبر ××××××××××××××××××××××

مشو مغرور در این دنیای فانی

                                          که تو بیشتر ز نوح هرگز نمانی

نظاره کن ببین قاسم چه می گفت

                                           نکن کاری که شــــــرمنده بمانی

××××××××××××××قاسم رنجبر×××××××××××××××××××××