*******************قاسم رنجبر************************1

اگر در مانده ای از بی وفایی

                                           اگر ظلم کرده ای بر بی نوایی

چنین گفتا که قاسم با نصیحت

                                             تو توبه کــــن به درگاه الهی

**********قاسم رنجبر******************2

کمان ابرو نــــــزن دستی به مویت

                                           مگیر از من توهرگزعطر و بویت

چو قاسم با دلی غمـــــناک میگفت

                                            به سر دارم هنوز من عشق کویت

*******قاسم دنجبر ***************3

لب پر خنده ات از مـــن نگیر یار

                                          مرا طاقت به دوری نیست این بار

چو قاسم با دلی غــــمگین میخواند

                                           هنوز چشم انتظارهست و امیدوار

************قاسم رنجبر************4

 

 

 

تو دریایــــی که من موج نگاهت

                                       نگهدار تـو بـــــــــاشد آن خدایت

چو قاسم با دلی غمناک میخواند

                                      نمیری تـــــا بمیرم من به جایت

***********قاسم رنجبر ********************5

مگر زهـــــــــر جدایی نوش کردی

                                          که عشقت را به دل خاموش کردی

ببین قاسم که با نی این چنین خواند

                                           زغم زانوی خود آغــــــوش کردی

************قاسم رنجبر***********************6

شب و روزم مــثال غصه داران  

                                         نموده خــــــــــاطری از نامداران

ببین قاسم به غمگینی چنین گفت

                                          بترس از ابر تـــــیره در بهاران

*************قاسم رنجبر**************************7

وفا از یار مخواه ای دوست عاقل

                                         که هیچ یاری وفادار نیست کامل

ببین قاسم چنین میگفت از عشق

                                         که یار و آن وفـــا دارند  مشکل

****************قاسم رنجبر ***************************8

 

از ایـــــن دنـــــیا بسی دلگیر باشم

                                      چنان  با عشق خـــود درگیر باشم

ببین قاسم چه میگوید در این شعر

                                      چرا با سن کم مــــــن پــــیر باشم

****************قاسم رنجبر **************************9

الهی عـــاشقی هیـــــچگاه نباشد

                                       کمند زلف و صورت ماه نباشد

بگو قــــاسم تو از مهر رخ یار

                                      الهی مــــــانده ای در راه نباشد

******************قاسم رنجبر *************************10

دگر هرگز نمی پرسم کـجا رفت

                                      خدایی او دگر از قلب مـــا رفت

ببین قاسم چه میگوید دراین شعر

                                      اگر عاشق شدی عمرت فنا رفت

****************قاسم رنجبر**************************11

چراغ عشق من گردیده خاموش

                                     نمی گیرم دگر عشقی به آغوش

که قاسم با دلی غـمگین میگفت

                                     به کنج بی کسی گشتم فراموش

****************قاسم رنجبر*************************12

سلام ای نازنیـن و دلــــــبر من

                                    سلام ای غنچه ی نـــــیلوفر من

سلام قاسم عــــــــــاشق به دلدار

                                    سلام و صد سلام ای همسر من

*******************قاسم رنجبر*************************13

قد رعنای دلدار چــــون سپیدار

                                   چرا از من گرفتن نــــازنین یار

که قاسم با دلی غمگین میخواند

                                   بسوزد باعث و بانی دراین کار

*******************قاسم رنجبر*****************************14

بخوردم سیلی از اقـــــــوام جاهل

                                   هزار نـــفرین نــــــمودم از ته دل

ببین قاسم چه میگوید در این شعر

                                   بگیر از قوم خود دورتر تو منزل

*****************قاسم رنجبر *************************   15