الهی تـــــاابـــــد درمــــانده باشی

همیشه با دلــــــت افـــسرده باشی

که قاسم با دلــی غمدیده میـــگفت

خودت زنده ولی دل مرده باشی

^^^^^^^^^^^قاسم رنجبر^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

تو رفتی و دل من گشته تنها

نشان من بدادی دشت غمها

به سوز دل چنین میخواند قاسم

چرا راز دلم گفتی به هر جا

^^^^^^^^^^قاسم رنجبر^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

صدای ناله می آید ز کویت

فرستادم هزار نفرین به سویت

به سوز دل چنین میخواند قاسم

خدا لعنت کند قوم عدویت

****************قاسم رنجبر**************************

شکستی این دل من از چه بابت

برو دیگر نمی گیرم سراغت

ببین قاسم چه می گوید در این شعر

بگیرم حق خود از آن خدایت

**************قاسم رنجبر ****************************

عزیز مهربان من کجایی

نشستم چشم به راهت تا بیایی

برو قاسم نماز شکر بگذار

که یار گفتا به خاک کردم جدایی

********************قاسم رنجبر*******************

چو دلبر مست من ،من مست دلبر

بگفتم شعر به عشق نام  همسر

که قاسم گفتا با خوشحالی خود

ارادتمندتان هستم رنجبر

***************قاسم رنجبر **************************