بزن بر طاق گیسو عطر یاسین

                                  نبینم طاق ابروی  تو غمگین

ببین قاسم چنین می گفت با دل

                             به دنیایت همیشه باش خوش بین

××××××××××قاسم رنجبر ××××××××××××××××××

بیا د ت می نگا رم من ترانه

                              که خانه بی تو شد شکل خرابه

چو قاسم با لب پر خنده میگفت

                               ندیدم روی تو این دل کبابه  

×××××××××قاسم رنجبر ××××××××××××××××××××

لبت خندان و رخ گردیده گلفام

                                     ببخشم بر نگاهت ملک ایلام

چو قاسم با لبی از خنده می گفت

                             که میمیرم در این غربت چو گمنام

×××××××××××××قاسم رنجبر ×××××××××××××××××

دل لیلی نگیرد دست مجنون

                            دل مجنون فقط لیلی کند خون

چو قاسم با لب پر خنده میگفت

                               تو هم آخربرلب آورده ای جون

×××××××××××قاسم رنجبر ×××××××××××××××